Pressmeddelande från Askersunds kommun den 7 maj

Våren 2021 beräknas arbetet med att bygga till och om Närlundaskolan inledas. De senaste veckorna har personalen på skolan fått ta del av ritningar och planer och inom kort kommer processen med att upphandla bygget inledas.

En hel del har förändrats jämfört med den förstudie som tidigare presenterats. I det nuvarande förslaget kommer en helt ny skolbyggnad att byggas intill Närlundahallen.

– Den blir i två plan och kommer till största delen rymma klassrum för årskurserna 4-6. Den befintliga matsalen kommer att rivas och istället byggs en byggnad i två plan där med matsal på undervåningen och administrativa lokaler ovanpå, som har förbindelse med den nya skoldelen. Nytt skolkök kommer att byggas till norr om den nuvarande matsalen, säger Lars Johansson, kommunens projektledare för bygget.

Dessa nybyggen ingår i den första etappen, som enligt planen ska vara klar i maj 2022. Närlundaskolans nuvarande huvudbyggnad kommer att byggas om, men det sker i en andra etapp med byggstart hösten 2022, något som gör att man räknar med att slippa tillfälliga evakueringslokaler under byggtiden.

– Eftersom vi bygger den helt nya delen först kommer den stå färdig när ombyggnationen av den befintliga skoldelen inleds och eleverna kan gå där under den byggtiden. Vi räknar med att spara cirka 15 miljoner kronor i evakueringskostnader på det här sättet, säger Lars Johansson.

Den enda tillfälliga lokal som väntas behövas är en matsal under arbetet med att bygga nytt i den första etappen.

De nyare delarna av den befintliga skolan, Nylunda och Sålunda, kommer endast byggas om i mindre omfattning, med bland annat större entréer och byte av vissa installationer. I projektet ingår även viss renovering av Närlundahallen. Hela byggprojektet runt Närlundaskolan väntas vara klart under år 2023.

Detaljplanen för Närlundaskolan väntas beslutas på kommunfullmäktige den 15 juni. I den detaljplanen ingår även bland annat en ny idrottshall som ska komplettera Närlundahallen. För den hallen finns dock inget satt startdatum än och den är inte heller budgeterad.