Protokoll från kommunen:

Närlundaskolan. För en tid sedan ett stort arbete med ventilationen. Det kanske var onödigt med tanke på planerna om rivning….

Projektering inför nybyggnation av
Närlundaskolan

Ärendebeskrivning

Närlundaskolan föreslås till
största delen ersättas med en nybyggnation. Detta projekt har föregåtts av en
förstudie som redovisas i ett äskande till investeringsbudgeten 2020-22.

Under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om att detta projekt skall genomföras behöver projektering
av nybyggnationen starta redan efter sommaren 2019, varför medel till detta
föreslås

anslås ur de befintliga strategiska
investeringsmedlen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att:

Anslå 1,815 mnkr ur strategiska
investeringar i investeringsbudgeten till projektet ”Projektering inför nybyggnation
av Närlundaskolan”

Finansiering

Medel föreslås föras över från den
redan beslutade investeringsbudgetposten strategiska investeringar

till projektet ”Projektering inför
nybyggnation av Närlundaskolan”.

Kommunledningsförvaltningen