Bild från Haga för några år sedan.

Katarina Raneborn (V) har skrivit
en motion om att ingen kommunal mark i Askersunds kommun ska upplåtas till
cirkusar som utnyttjar djur. Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för
beredning. Det finns rättsfall på området som ger stöd både till avslag och
bifall av motioner av detta slag. Kommunledningsförvaltningen redovisar nedan
det stöd som finns för båda alternativ .

”Frågan om vilka djur som är
tillåtna att användas i cirkusverksamhet regleras i djurskyddsförordningen. Från och
med 1 januari 2019 finns även sjölejon och elefant uppräknade bland dessa arter
som förbjuds vid cirkusar. Kommuner har ingen befogenhet att införa lokala
föreskrifter på områden där annan författning reglerar frågan. Tillstånd för
allmän sammankomst, dit cirkusar hör utfärdas i huvudregel av Polismyndigheten
enligt ordningslagen. Polismyndigheten ska inhämtayttrande från kommunen innan
tillstånd ges. Om kommunen avstyrker ansökan får tillstånd inte meddelas.
Polismyndighetens beslut om tillstånd är inte överklagningsbart men kommunens
beslut om yttrande kan angripas genom laglighetsprövning.

Frågan om att förbjuda vilda djur
på cirkusar eller neka markupplåtelse till cirkusar med vilda djur i verksamheten har varit uppe i ett
flertal kommuner genom motioner liknande denna. De flestakommuner har avslagit motionerna
med hänvisning till att det inte finns någon laglig grund för ett förbud på kommunal nivå.

Kommunen tycks alltså vara fri att
göra en generell opinionsyttring om att inte tillåta markupplåtelser till cirkusar i framtiden enligt
Kammarrättens bedömning. Skulle sedan en ansökan komma och

kommunen i sitt yttrande avstyrker
ansökan och detta beslut överklagas genom laglighetsprövning är sannolikheten stor, med stöd av
Förvaltningsrätten bedömning, att beslutet anses strida mot annan lageller författning och således
upphävs. Ett eventuellt beslut att bifalla denna motion kan ju också redan i detta skede anses strida mot
ordningslagen enligt förvaltningsrättens bedömning i tidigare nämnda

mål”.

Askersunds kommun har heller inte
fått många ansökningar om markupplåtelser till cirkusar de senaste åren. Förr
var det vanligt med cirkusar i kommunen flera gånger om året, de senaste två
åren har det inte inkommit en enda
ansökan. Branschen tycks således vara på nedgång redan utan vidtagna åtgärder
av kommunen.