Kommunalt protokoll gällande rivning av Folkets
Hus i Askersund.

Ärendebeskrivning Askersunds kommun förvärvar
Folkets Hus i Askersund den första december till ett belopp om 630 tkr.
Fastigheten är i sådant skick att en rivning är påkallad och en ny detaljplan
för kvarteret Jägaren 2- 4 är under framtagande. Förvärvet av fastigheten
liksom kostnaden för rivning bokförs som en marktillgång inför en framtida
byggnation/försäljning. En preliminär kostnadskalkyl för rivningen uppgår till
ca 1 mkr. Vid sammanträdet den 2016-08-22 för Kommunstyrelsens arbetsutskott
efterfrågades en komplettering av ärendet angående status av byggnadens
beskaffenhet. Ärendet har nu kompletterats med detta.

Ärendets behandling Staffan Korsgren (L) yrkar,
utöver förvaltningens förslag att riva Folkets hus i samband med övertagandet vid nyårsskiftet, att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till att hitta en
exploatör redan i samband med rivningen av fastigheten, och även se över
möjligheterna till att använda sig av markanvisningsavtal.

Kommunstyrelsens ledamöter kommer överens om
att bifalla yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar :

1. att riva Folkets Hus i
samband med övertagandet,

2. att uppdra
till förvaltningen att utreda möjligheterna till att hitta en exploatör redan i
samband med rivningen av fastigheten, och även se över möjligheterna till att
använda sig av markanvisningsavtal.