Hur vill askersundarna ha sitt torg? Ska torghandeln
begränsas på torget, eller ska det vara som i dag? Frågan kommer upp i fullmäktige
den 25 mars som en principfråga och då gäller det för politikerna att ha
lyssnat in vad folk i allmänhet tycker. Som alltid. Diskussion angående
torghandelsplatser är en återkommande fråga. Förr var torghandeln en
självklarhet för askersundarna. Men det
var före bilarnas stora intåg. Nu är det en hård kamp mellan torghandlarna och antalet
parkeringsplatser.

Gammal torgbild

Politikerna var inte helt eniga när frågan vara upp i
kommunstyrelsen. Det fanns ett tjänstemannaförslag som gick ut på att
näringslivsutvecklaren i fortsättningen skulle sköta placeringen av
torghandlarna också till vissa områden. Bland annat till Hamntorget och Stöökagatan.
Den politiska ledningen var också för tjänstemannaförslaget.

Siv Ahlstrand, s, ansåg dock att ärendet skulle avgöras
i fullmäktige eftersom det var av principiell betydelse. Det blev också
majoritet för det förslaget. Ahlstrand och de som gick på hennes förslag ville
ha det som i dag med fasta platser på torget. Inte att någon enskild tjänsteman
skall styra det hela. Siv Ahlstrand (S) yrkade på att torghandel får bedrivas
på torghandelsplatser på torget samt i Torgparken precis som i dag om ingen
ansökan om markupplåtelse inkommit senast 1 mars innevarande år.

Gammal torgbild

Tidigare regelverk och plats har gällt under många år
varpå det nu är aktuellt att fatta beslut om uppdatering om plats och vilka
taxor som ska gälla. Förslag på ny taxa för torghandel samt förslag avseende
plats för torghandel presenteras vid ks. När det gällde taxorna var politikerna
ganska eniga.