Frågan om en simhall i
Askersund har kommit och gått genom åren. Men det har stannat med diskussioner.
Politikerna har ansett att ett simhallsbygge skulle bli för dyrt. Inte minst då
det gäller driften. Nu har vänsterpartiet i en motion tagit upp simhallsfrågan igen och presenterat ett
förslag på finansiering. Motionen finns
nedan:

Vänsterpartiet tycker det är viktigt
för invånarnas livskvalitet att ha tillgång till en simhall i kommunen. Alla
människor oavsett ålder har glädje av en simhall. Där kan man motionera genom
simning eller vattenträning. Barn kan leka och lära sig att simma. Sjuka och
funktionsnedsatta kan träna upp sin kroppsliga förmåga på ett skonsamt sätt.

Just nu pågår ett arbete med att se
över behov, utformning och finansiering av en idrottshall i kommunen.
Vänsterpartiet anser även att en idrottshall är en bra investering för alla
kommuninvånare som idrottar och många föreningar engagerar sig i olika former
av idrotter för barn, unga och vuxna. En byggnation av en idrottshall och en
simhall bör ske parallellt, men behöver inte nödvändigtvis ligga i samma
huskropp eller bredvid varandra.

Under flera års tid har
undersökningar gjorts bland våra kommuninvånare vad de tycker om den kommunala
servicen och Askersunds kommun som boendekommun. Det är nästan alltid två
faktorer som har fått dåligt betyg – kollektivtrafiken och
fritidssysselsättningar. Antalet bussar mellan Askersund och Hallsberg samt
Askersund och Örebro har utökats väldigt kraftigt. Nyligen har även försök med
anropsstyrd närtrafik på landsbygden införts som förhoppningsvis ska förbättra
möjligheterna att resa på landsbygden. Sjöängen har byggts och erbjuder både
kulturella evenemang samt andra former av mötesplatser. Fastigheterna som
ligger i kvarteret Verkstaden har rustats upp och innehåller numera bland annat
gym och bowling. Planer på en ny idrottshall har nu påbörjats. Man kan säga att
många saker har förbättrats de senaste åren. Dock saknas fortfarande en
simhall. Det är något som har efterfrågats de senaste 20 åren av många kommuninvånare.

En simhall har många fördelar. Dels
så erbjuder även en simhall möjligheter till motion och rörelse med simning och
vattengympa. Barn kan leka och lära sig att simma i en bassäng. Poolen kan även
användas till rehabilitering av sjuka och funktionsnedsatta personer. Det finns
varken en undre eller övre åldersgräns för att glädjas av en simhall. I
läroplanen står det att barn måste kunna simma i årskurs 5. Det innebär att
skolan reser med elever till Hallsberg för att de ska kunna lära sig att simma.
Genom att ha en egen simhall i kommunen så minskar man dessa kostnader som
består av kostnader för bussresa, inträde samt lön till personal under den tid
som resan och simträningen fortgår, då barnen inte kan resa själva.

Det finns olika möjligheter att bygga
och driva en simhall. Ett exempel är företaget Malmsten.com som bygger en
mindre simhall för cirka 40 miljoner inklusive markkostnader (förutsätter att
pålning inte behövs).

Med en bedömd investering på ca 40 miljoner kr för den
lilla hallen och med en ränta på 5 % och en avskrivning på 30 år blir den
årliga kostnaden med annuitet ca 2 366 000 kr/år. Driftkostnaden blir med en sammanlagd
våningsyta på 1 255 kvm och en kostnad på 900 kr/kvm och år ca 1 130 000 kr om
året. Om vi slutligen antar att anläggningen kan drivas med en personal på 4
heltidstjänster så blir personalkostnaden ca 1 400 000 kr/år Sammantaget en
årskostnad på 4 896 000 kr. En badavgift på 50 kr ger med 33 000 besökare en
årlig intäkt på 1 650 000 kr och med en avgift på 75 kr blir det en intäkt
på 2 475 000 kr. Drar man denna från den årliga kostnaden får vi kvar
ett underskott på 3 246 000 kr alternativt 2 421 000 kr som måste
täckas genom bidrag eller annan finansiering.

Det går förstås
att blanda och ge mellan de olika alternativen och kanske finns det fler bra
förslag på finansiering? I
budgetsammanhang har vi nyligen diskuterat om vi ska fortsätta med
friskvårdscheckar till kommunens personal som har en årlig kostnad på ca 1
miljon kronor. Det har visat sig att de som redan är aktiva idrottare eller
motionärer är de som utnyttjar dessa checkar, men det stimulerar sällan
inaktiva motionärer till rörelse. Självklart är det bra att personalen får stöd
till motion och även en morot för det bra arbete som de utför! Ett förslag är
att använda denna miljon till att delfinansiera en simhall, samtidigt så
erbjuds all persona gratis inträde under året på simhallen för att motionera
med simning eller vattengymnastik.

En uppskattad
preliminär kostnad för resor till Hallsberg för simträning för buss, inträde
samt personalkostnad är 300 000 kr (måste beräknas korrekt innan beslut).
Det finns idag ett underskott för foajé- och caféverksamhet på Sjöängen på
688 000 kr. Det har uppkommit därför att för få vill köpa servering under
evenemang samt på caféet på entréplan. Denna verksamhet kan privatiseras och ge
ett företag på orten möjlighet att få ett komplement till sin ordinarie
näringsverksamhet. Personalkaffet på 255 000 kr är också en post som är
möjlig att använda för att finansiera en simhall. Självklart är personalen värd
gratis kaffe, men vissa nyttjar inte denna förmån och att istället få gratis
inträde till en simhall i vår egen kommun är för många mer värt. De resterande
257 000 kronorna kan man ta från posten ”minskade räntekostnader” som
beräknas uppgå till en miljon kronor.

Var ska simhallen ligga? Ja det finns förstås flera
olika alternativ. Viktigast är att den ligger på mark som är stabil och inte
sank så att pålning krävs, eftersom pålning skulle medföra extra kostnader.
Eventuellt kan man tänka sig bredvid Sjöängshallen. Då kan man även undersöka
möjligheten att bygga en korridor som möjliggör att omklädningsrummen på
Sjöängshallen kan användas för att minska ned på byggkostnaderna avseende VA.
Den yta som frigörs kan eventuellt användas till andra ändamålsenliga ytor.

Vänsterpartiet vill att man parallellt med utredningen
om en ny idrottshall även tar fram ett underlag för byggnation av simhall. En
simhall tror vi, förutom det vi redan har angett, har fler fördelar i form av
en ökad attraktivitet att flytta till, samt stanna kvar, som invånare i
Askersunds kommun.

Vänsterpartiet föreslår:

Att kommunfullmäktige beslutar om att snarast inleda
ett arbete med att ta fram relevanta uppgifter inför ett beslutsunderlag för
att påbörja en investering av en simhall i centrala Askersund.

Att ett eller flera företag bjuds in för att berätta
om vad de kan erbjuda i form av byggnation i kommunens egen regi, uthyrning
samt leasing av en ordinär simhall.

Att kommunfullmäktige sedermera beslutar om
finansiering av byggnation av en simhall i Askersunds kommun i den årsbudget
som berörs av projektet.

FINANSIERINGSALTERNATIV
– SIMHALL ÅR 2020 från Vänsterpartiet

Friskvårdscheckar 1 000 000 kr

Personalkaffe 255 000 kr

Pausservering 688 000 kr

Del
av minskad räntebudget 257 000 kr

Simresor,
Hallsberg 300 000 kr