Askersunds
kommun har beviljats 4,2 miljoner kronor från Naturvårdsverkets satsning
Klimatklivet som
ska gå till en tankstation för biogas. Detta är ett viktigt steg i processen
att få
till en biogasstation
i Askersunds kommun.

Askersunds kommuns projekt att
bygga en tankstation med biogas fick näst mest pengar i Örebro län i Naturvårdsverkets senaste omgång
av beviljade ansökningar till Klimatklivet. Ännu är placeringen oklar.

-Det är ännu inte beslutat var
tankstationen kommer ligga utan kommunen är öppna för samarbeten med mackägare
eller andra lösningar. Askersunds kommun har avsatt mark för att bygga
tankstationen på Åkervägen nära återvinningsstationen invid riksväg 50 men det
är alltså inte skrivit i sten att tankstället kommer ligga där, förklarar
hållbarhetsstrateg Veronica Sund.

– Det här beslutet från
Naturvårdsverket är mycket glädjande och visar att de tror på vår idé. Nu har
vi lagt grunden för ett
gastankställe i Askersund, säger Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande
i Askersunds kommun.

– Genom tankstationen kan en
fossilfri fordonsflotta inom Askersunds kommun bli verklighet och vikommer långt på vägen mot att bli
en klimatsmart kommun. Biogasen kommer finnas till för både kommun, allmänhet
och företag och ge stora lokala fördelar när trafikanter stannar i Askersund
för atttanka, säger Veronica Sund,
hållbarhetsstrateg i Askersunds kommun.

Förutom att ge invånarna i
Askersundstrakten möjlighet att tanka biogas förbättras den nationella
tankinfrastrukturen och därmed stärks biogas som drivmedel.

Biogas är inte bara ett bränsle
utan även ett verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin. Detta gör man
genom att utnyttja restprodukter från regional produktion i en förädlad produkt
som driver fordon

Med minimala utsläpp. En
biprodukt av biogas är ekologiskt gödsel som kan användas direkt i
livsmedelsodling.

– Tack vare gastankstället kommer
den regionala produktionen stärkas och försörjningstryggheten på bränslesidan
att öka, något som är viktigt för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger
Veronica Sund.

Fyra gånger om året fattar
Naturvårdsverket beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet.
Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in till verket och hur stor klimatnytta som investeringarna ger.