Lokala företagaren , Karl
Dufwa , vid Linds gård
köper ett markområde sydväst om
cirkulationsplatsen vid södra infarten. Syfte är att etablera
restaurangverksamhet på platsen. Det handlar om en
snabbmatskedja som ska hyra in sig på området.

Södra infarten till Askersund

Marken i fråga är inte detaljplanerad och enligt bedömning av
Sydnärkes Byggförvaltning att det inte
behövs.

Just nu pågår planering av ett strövområde på Lindbomossen, i
samband med åtgärder för att minska övergödning i Alsen. I förslaget till
kontrakt finns inskrivet att köparen av marken skall upplåta fem parkeringsplatser
så att besökare till området kan parkera. Den blivande fastigheten utgör idag
del av tre fastigheter, vilka delvis sammanförs genom lantmäteriförrättning.

Området är på 4800 kvadratmeter.
Priset för är 240 000 kronor.
Köparen godtar fastighetens skick utan några krav på åtgärder eller ersättning mot kommunen.

Politikerna i kommunstyrelsen var eniga
om att sälja. Däremot diskuterades en teknisk fråga. Oppositionsrådet Carolin Dieker önskade att
man skulle teckna ett reservationsavtal. Hon menade att det ännu finns
en del frågetecken som att väg 50 är primär transportväg för farligt gods,
infartsvägar med mera. Kommunalrådet Per Eriksson ansåg att
marken kunde säljas direkt. Att det fanns trygghet i affären.