Våtmarksrening i Lindbomossen

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län har Naturvårdsgruppen
AB tagit fram en förstudie med syfte att ge förslag till åtgärder för
näringsretention och ökad biodiversitet i Lindbomossen, strax söder om
Askersund. I studien beskrivs att tillskapande av våtmarksmiljöer i
Lindbomossen skulle kunna rena en del av det näringsrika vattnet som kommer via
Dohnaforsån innan det når Alsen.

Askersunds kommun äger det mesta av marken vid Lindbomossen och
är därmed till största delen rådig över området. Genom att fördjupa och
förstora den gamla åfåran och sedan leda tillbaka det renade vattnet till ån
igen kan våtmarksmiljöer skapas. Enligt studien skulle projektsamarbetet ”Värna
Alsen”, som bedrivs av miljöförvaltningen och Länsstyrelsen, gynnas av de
föreslagna åtgärderna eftersom Dohnaforsåns näringsbelastning på Alsen i och
med detta väntas minska. För att genomföra och finansiera de åtgärder som
enligt utredningen krävs för att våtmarksreningen ska vara möjlig finns medel
att söka. Miljönämnden föreslår därför att kommunstyrelsen uppdrar åt

Sydnärkes miljöförvaltning att för kommunens del söka
erforderliga medel och se till att projektet genomförs. Medel finns att söka
från flera olika ”potter” hos olika instanser.

Försäljning av mark vid Askersunds södra infart

Ärendebeskrivning

En lokal företagare har kontaktat kommunen för att köpa mark
sydväst om cirkulationsplatsen vid Askersunds södra infart. Detta i syfte att
etablera restaurangverksamhet på platsen. Marken i fråga är inte detaljplanerad
och enligt bedömning av Sydnärkes Byggförvaltning är detta ej heller
nödvändigt.

Just nu pågår planering av ett strövområde på Lindbomossen, i
samband med åtgärder för att minska övergödning i Alsen. I förslaget till
kontrakt finns inskrivet att köparen av marken skall upplåta fem parkeringsplatser
så att besökare till området kan parkera. Den blivande fastigheten utgör idag
del av tre fastigheter, vilka delvis sammanförs genom lantmäteriförrättning.