Askersund 2017-09-04

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i Askersund har fattat beslut om att säga nej till deltagande i Vätternvatten AB.

Vi kan idag konstatera att oavsett om vi går med i Vätternvatten AB eller inte, så står vi inför omfattande åtgärder och utbyggnader av vårt VA-system. Vilka åtgärder som behöver genomföras är till viss del kända men måste de kommande åren utredas och kompletteras med strategier för en trygg dricksvattenförsörjning i egen regi.

Då vi saknar en genomarbetad utredning om vår framtida vattenförsörjning, går det inte att idag göra någon tillräckligt bra jämförelse mellan alternativet att gå med i bolaget respektive att stå utanför. Eftersom vi redan har tillgång till samma vatten som vi skulle få om vi gick med i bolaget är därför vår samlade bedömning att vi idag inte har de motiv som krävs eller kan förklara för våra invånare varför vi ska delta i detta stora projekt.

En ytterlig anledning till att vi har valt att säga nej är att man i projektet har valt en finansieringsmodell som missgynnar VA-abonnenterna i Askersund till förmån för de boende i Örebro trots att vattenkällan är i vår omedelbara närhet.

Vi kommer dock framföra önskemål om full insyn i det fortsatta projektet. Det här är ett väldigt spännande projekt rent tekniskt och inte utan utmaningar. En bergtunnel genom Askersunds kommun kommer att ge upphov till påverkan på grundvattennivåer och grundvattenflöden p g a bortledning grundvatten under både bygg- och driftskedet för tunneln. Detta kan innebära skador på grundvattentäkter, egna brunnar, grundvattenberoende växtlighet samt konsolideringssättningar i mark vilket kan innebära negativa konsekvenser för våra kommuninvånare.

Den hydrogeologiska information som finns tillgänglig har generellt visat på måttlig vattenföring i berggrunden. Det finns dock ett antal passager genom troliga sprickzoner där bergets genomsläpplighet kan vara betydligt större. Läckage av grundvatten till tunneln, framförallt under byggtiden kommer leda till att omgivningens vattenbalans påverkas negativt. Grundvattennivåerna i berget (och även jordlagren) kommer att sjunka. Inom vattenförande sprickzoner och där det finns genomsläppliga jordarter kan grundvattenpåverkan nå mycket långt ut från tunneln. Konsekvenserna beror på vilka skadeobjekt som finns längs tunnelsträckningen.

Caroline Dieker (M)

Billy Ludvigsson (C)

Hans Sedström (KD)

Staffan Korsgren(L)