Gamla sjukstugan i Askersund invigdes 1943 under
pompa och ståt med landshövding Bror
Hasselrot som invigningstalare. Huset
var efterlängtat. I dag är namnet ändrat till Vårdcentralen.

Klipp från Askersunds-Tidning 1943

Under de 73
år som gått har det hänt mycket i området runt gamla sjukstugan. Det har byggts
till och förändras på olika sätt. Och nu
är det dags igen om allt går enligt planerna. Ett bygge som ska ske i samarbete
mellan region Örebro län och Askersunds kommun.

1943 flyttades verksamheten från kanslibyggnaden vid
Sjöängsskolan till nya sjukstugan. Under en period användes kanslibyggnaden sedan
till något som kallades kronikerhem. Sedan blev det skolkontor. Ett förslag i
dag är att det ståtliga huset invändigt ska göras om till lägenheter. Utvändigt
får inget förändrats vad jag förstått och det är väl tur det. Man får vara försiktig
med fina gamla hus.

Bild från kommunala handlingar om detaljplaneförslaget. Baksidan på gamla sjukstugan.

En ny detaljplan för sjukstugeområdet är på gång. Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnad av befintlig
vårdcentral till ett vårdcentrum innehållande vårdcentral, familjecentral, äldreboende,
korttidsboende med mera inom fastigheten Sjukhuset 1. Planen syftar även till
att säkerställa tillräckliga parkeringar och trafiksäkra lösningar för den
utökade verksamheten.

Granskningstiden
pågår 7 december – 28 december 2016. Den som inte framfört skriftliga
synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen så det gäller att passa på. Eventuella synpunkter ska ha inkommit
senast den 28 december.

Planförslaget innebär att
markanvändningen för fastigheten Sjukhuset 1 ändras från allmänt ändamål till
vård och bostäder. Den befintliga gatan genom fastigheten planläggs. Som allmän
plats. Befintligt och tillkommande parkeringsbehov löses genom en utvidgning av
befintlig parkeringsyta vid Trafvenfelts väg samt i planområdets nordöstra del.
På ytan mellan gatan och parkmarken som angränsar till villaområdet i kv. Vattumannen nordöst om
planområdet möjliggörs parkeringsplatser . Endast komplementbyggnader tillåts
uppföras. Detaljplanen medger att ett nytt äldreboende får uppföras på grönytan
norr om Torebergsvägen.

Fastigheten Sjukhuset 1 ägs av
Länsgården Fastigheter AB. Fastigheterna Askersund 1:46 och Askersund 1:48 ägs
av Askersunds kommun. För att skapa en trafiksäker korsningspunkt i anslutning
till Torebergsvägen/Torelundsvägen behöver gatans sträckning dras om något.

Antalet parkeringsplatser inom
planområdet är idag begränsat och parkeringarna blir ofta fullbelagda. För att
tillgodose det befintliga och tillkommande parkeringsbehovet behöver antalet
parkeringsplatser i planområdet utökas. Vid genomförandet av detaljplanen
kommer grönytan norr om Torebergsvägen att bebyggas vilket innebär att
parkeringsytorna inom denna del av fastigheten behöver flyttas. För att ge
plats för ytterligare parkeringsplatser kommer den befintliga parkeringsytan
vid Trafvenfeltsvägen att byggas om så att fler platser inryms. Detaljplanen
skapar även förutsättningar för parkering på gräsytan mellan den befintliga
vårdcentralen och villabebyggelsen i kv. Vattumannen nordöst om planområdet.

Totalt beräknas ca 190
parkeringsplatser kunna inrymmas inom planområdet vilket bedöms täcka behovet
för både befintliga verksamheter och det nya vård- och omsorgsboendet.

Gräsyta som är aktuell för ny parkering vid Vårdcentralen.

Det finns nu delade meningar om
den planerade utbyggnaden vid gamla sjukstugan. Några är rädda för att inte
kommunen ska orka med bygget ekonomiskt. Enligt kritikerna saknas handlingar om
finansieringen, därför är det svårt att fatta beslut. Några närboende till den planerade
parkeringen på grönområdet mellan Vårdcentralen och villaområdet nordöst på
detaljplaneförslaget, är heller inte helt nöjda. De är oroliga för att tomten
blir utsatt för stor insyn då parkeringen höjs till gatunivå och kommer nära
fastighetsgränsen. Det finns krav om att ett insyns-/bullerplank byggs.

Som jag förstår det har
politikerna lite att grunna på framöver när det gäller det planerade bygget.
Men det hade man säkert också 1943.