Staffan Korsgren (L)
ställde två frågor till kommunfullmäktiges ordförande Inger Trodell Dahl (S),
angående information på kommunens hemsida och information i kommunfullmäktiges
protokoll. Frågorna ställdes vid senaste
fullmäktige i nya Sjöängen.

Inger Trodell fullmäktiges ordförande

Svar på enkla frågor från Staffan Korsgren (L) inför kommunfullmäktiges
sammanträde den 2016-11-01:

1. Askersunds kommun strävar
efter att hålla sin hemsida uppdaterad och aktuell. Hemsidans information ska
förstås vara korrekt, och det är olyckligt att hemsidans besökare mötts av
felaktig information om sidansvarig för sidan ”Diarium och arkiv”. Under hösten
har en omfattande uppgradering av kommunens webbpubliceringsverktyg Site vision
genomförts. I samband med detta har kommunens tjänstemän uppmärksammat att
funktionen där man ställer in sidansvarig person försvunnit. Felet har anmälts
hos Sydnärkes IT-förvaltning, och kommer inom kort att åtgärdas.

2. Kommunfullmäktiges protokoll
bör vara tydliga och informativa för att kommuninnevånarna ska kunna ta del av
de beslut som fattats. Det ska inte råda några tveksamheter eller oklarheter
kring vad som beslutats. I vissa ärenden kan det dock krävas att man tar del av
beslutsunderlaget för att kunna förstå ärendet i sin helhet. De ändringar och
tillägg som beslutades om i VA-taxan finns beskrivna i detalj i det förslag som
förelåg när kommunfullmäktige fattade sitt beslut. Beslutsunderlaget består av
offentliga handlingar som är möjliga att ta del av för alla innevånare i
Askersunds kommun. Det är beklagligt om beslutet om ändring och tillägg i
VA-taxan från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september inte uppfattats
som tillräckligt informativt. De synpunkter du framför i din fråga tar vi till
oss för att kommunfullmäktiges protokoll ska vara så tydliga som möjligt. För
att undvika eventuella oklarheter i framtida beslut kommer rutiner för hur
beslut och ärendebeskrivningar formuleras att se över, för att säkerställa
informativa och kvalitativa sammanträdesprotokoll.