Svar på Alliansens förslag om bostäder på
Linden

Kommunledningen
tillsammans med Askersunds Bostäder AB började redan 2011 att titta på en
alternativ användning av lokalerna på Linden i samband med att det stod klart
att Kunskaps- och Kulturcentrum, numera Sjöängen, även skulle innehålla ett
bibliotek och frågan har varit aktuell sedan dess. Olika alternativ har
diskuterats. Dock stod det tidigt klart att lokalerna inte var lämpade för
bostäder bland annat då en stor del av ytan helt skulle sakna ljusinsläpp och
även kontor behöver detta.

Sydnärkes
Byggförvaltning, Sydnärkes Miljöförvaltning samt Socialförvaltningen som idag
hyr lokaler i Linden har behov av bättre och större lokaler som är tillgängliga
för allmänheten. Det finns dessutom en extern hyresgäst som är aktuell för en
del av lokalerna.

Kanslihuset
vid gamla Sjöängsskolan kan inte inrymma de 40-talen kontor och samtalsrum som
kommer att finnas på Linden när det är klart. Den del där IFO och funktionsstöd
sitter är ju dessutom nyligen upprustade och anpassade för deras verksamhet.

Bostäder
för äldre kan med fördel tillskapas såväl vid Norra Bergen, när nytt
äldreboende står klart, eller i Kanslihuset. Det finns även flera pågående
detaljplaner där man särskilt kan beakta detta.

Alternativ
användning av lokalerna har som sagt varit aktuell sedan drygt fem år tillbaka.
Ritningar är godkända av berörda förvaltningar och upphandling pågår.
Anbudsförfrågan är ute och anbudsöppning är planerad till den 29/11 2016 och
målsättningen är att komma igång med ombyggnationen snarast då behovet av
lokaler är stort.

Förslag
till beslut

Kommunstyrelsen
beslutar


att godkänna kommunchefens svar och lägga det till handlingarna.

———————————————————–

Förslag till
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen samt till styrelsen för
Askersundsbostäder AB

Lilla Bergsgatan med servicehuset Linden och kommunala förvaltningar till vänster.

Sedan
en tid tillbaka har det varit känt att Askersundsbostäder planerar att bygga om
i Linden, gamla biblioteket, till utökade kontorslokaler för Sydnärkes
byggförvaltning och Sydnärkes miljöförvaltning. Dessa förvaltningar är i stor
behov av utökade kontorslokaler men vi anser att det är olyckligt att dessa
kontor ska byggas i lokaler som är väl lämpade för lägenheter.

I
Askersunds kommun råder stor brist på lägenheter för äldre. Idag sitter delar
av socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen samt Sydnärkes
miljöförvaltning i lokaler som skulle kunna göras om till lägenheter. Även
delar av biblioteket som nu flyttar ut kan göras om till lägenheter.

Delar
av bottenvåningen på Linden går inte att använda till lägenheter utan kan med
fördel fortsättningsvis användas till kontorslokaler eller liknande. Därtill är
det lämpligt att det finns gemensamma utrymmen för t ex matsal eller plats där
frivilligorganisationer kan ordna aktiviteter för de äldre som bor i huset.

Flytten
av Sjöängskolan till nya Sjöängen innebär att kanslihuset numera är tomt.
Därtill finns det tomma privata lokaler i centrala Askersund som väl skulle
lämpa sig för kontorslokaler.

Kanslihuset vid Sjöängsskolan står tomt i dag. Alliansen vill ha in delar av någon förvaltning i huset.

Genom
god planering av Linden skulle Askersundsbostäder inom en relativt kort tid
kunna utökas med ca 6-10 välbehövliga lägenheter för äldre.

Förslag:

1. Askersunds kommun projekterar för att
Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar samt de delar av socialförvaltningen som
finns i Linden, lokaliseras i t ex kanslihuset eller i privata lokaler.

2.
Askersundsbostäder iordningställer bottenvåningen på Linden till lägenheter. De
ytor som inte är lämpade till lägenheter görs till samlingsutrymmen för äldre
samt kontor eller liknande.

Askersund
2016-11-07

Caroline Dieker (M) Kerstin Svärd (C) Erling
Johansson (KD) Gunilla Högberg (L)