Kommunstyrelsen i Askersund
beslutade i september att riva delar av Sjöängsskolan med undantag av
idrottshall, kanslihus samt matsal. Nu
har man ändrat sig. Förslaget är nu att riva hela skolbyggnaden. Det blev för dyrt att
behålla matsalen.

Efter att ha upprättat en kalkyl
på de arbeten som är nödvändiga att utföra i matsalen för att få till stånd en
ungdomsverksamhet, konstateras att det blir allt för kostnadskrävande och
medför höga driftkostnader för lokaler istället för att fokusera på ungdomsverksamhet.
Kommunen har bland annat valt att satsa pengarna på bland annat e-sport.

Sjöängsskolan ska rivas
——————————————–

Ett medborgarförslag har inkommit
där det föreslås att en konstgräsplan ska anläggas över den befintliga
grusplanen vid Solberga i Askersund. Enligt förslagsställaren finns det minst
tre idrottsföreningar som vill nyttja en konstgräsplan.

Askersunds kommun anser att
förslaget är bra och att det finns ett behov av en konstgräsplan. Det framgår även
att det är Kultur- och tekniknämnden som sköter denna typ av verksamhet varför
förslaget översänds till nämnden. Kultur- och tekniknämnden får därefter på eget
initiativ utreda kostnader, behov och huruvida det är ekonomiskt möjligt att
anlägga en konstgräsplan.

—————————————————-
Ordinarie förvaltningschef Annika
Restadh har varit tjänstledig från sin för att istället arbeta som kulturchef.
Hon har nu meddelat att hon inte önskar återgå till sin ordinarie tjänst utan
fortsätta arbeta som kulturchef. Rasmus Torngard som innehaft förvaltningschefstjänsten under
denna tid har meddelat att han gärna fortsätter som chef. Det tycker också
kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat
att anställa Rasmus Torngard som chef för kultur- och
fritidsförvaltningen från 1 januari 2017.

———————————

Ett medborgarförslag med önskemål
om gångräcke innan och efter bron vid Väderkvarnsbacken har inkommit till
kommunen. Detta behövs enligt förslagsställaren då det är halt vid dessa
områden. Efter samtal med enhetschefen för fritid och rekreation framgår att en
”Hälsans stig” förbi Väderkvarnsbacken är under utredning, efter att
frågan varit uppe i tillgänglighetsgruppen. Förslag på lämpliga åtgärder
inväntas och förslagsställarens förslag kommer att skickas till Kultur- och
tekniknämnden för beaktande.