Skolfrågorna är ständigt aktuella båda på riksnivå och lokalt. Det handlar inte bara betyg utan
också lokaler och om vilka skolor ska finnas kvar i framtiden.

Hösten
2010 beslutade barn- och utbildningsnämnden att avveckla lokalerna för förskola
och kök i Lunnagården i Hammar och flytta verksamheten till Hammars skola,
vilket kräver investeringar i skolan. Investeringen beräknades ursprungligen
till cirka 10 miljoner vid en utbyggnad av cirka 150 kvadratmeter.
Efter
utökning av investeringsbudgeten fanns våren 2016 avsatt 20 miljoner för
ombyggnad. En upphandling gjordes, varvid ett anbud kom in på 33 miljoner. Den ökade kostnaden förklaras av den rådande
byggkonjunkturen, att ytan blivit större på grund av normer för tillagningskök
och matsal samt av att slöjdsalar har lagts till.

Med
tanke på att utbyggnadsytan har ökat från de tänkta 150 kvadratmeter till de
nuvarande 525 kvadratmeter sedan 2010 och att byggkonjunkturen är på en hög
nivå är anbudet att betrakta som relevant enligt en utredning. Upphandlingen
avbröts och ett omtag gjordes i processen. Ett problem har varit att få in ett
antal anbudsgivare. Men så har det inte blivit. Anledningen till det är byggbranschen
i dag är mycket het. Byggföretagen väljer noga sina objekt.

Politikerna
har mycket att fundera över när det gäller framtiden för Hammars skola. En
satsning blir det, men vad får den kosta? Hammars skola kommer att behandlas
som ett eget ärende och hanteras inte i arbetet med den samlade
investeringsbudgeten för 2017 och framåt.

 Hammars skola
har 2016 kvm lokalyta.

 Lunnagården har 908 kvm lokalyta.

 Den planerade utbyggnaden är 525 kvm.

 Efter utbyggnad och samlokalisering
minskar lokalytan med 383 kvm.

 Idag går 79 elever på Hammars skola.

Uppgifterna är hämtade från en kommunal utredning.