Från vårt fönster ut mot Lilla Bersgatan

Från ett av våra lägenhetsfönster mot Lilla
Bergsgatan i Askersund har vi utsikt mot Eva och Reines fina gula trähus. Och
deras trevliga trädgård. I sommar ska huset målas om . Det är viktigt att
underhålla gamla trähus. Målar-Micke har redan börjat så smått, men han har
flera andra gamla fina trähus att ta hand om. Paret Gustavsson har bott i huset
sedan 1974. Innan de flyttade in fick de rusta med god hjälp av Evas pappa
Edvin. De behöll rumsindelningen och trivs mycket bra i sitt hus. Många nya
askersundarna som går förbi huset varje dag, kanske funderar lite över husets
historia. Jag ska ta lite om historien.

Reine Gustavsson vid sitt hus där en gång i tiden fanns en skola.

Det finns många gamla fina trähus vid Lilla Bergsgatan


Tomt nummer 5 i kvarteret Väduren Lilla Bergsgatan

En gång i
tiden var Drottning Lovisas skola var inrymt i huset. Redan år 1853 fann några
unga damer i Askersund för gott att någon eftermiddag i veckan undervisa folkskolans
äldre flickor i diverse ”fruntimmersgöra”. Ett sällskap med namnet ”Nytta och
nöje” hade bildats runt 1860. Sällskapet
försökte få till stånd en skola för fattiga flickor. Rådman C. A Beckman och
hans maka upplät kostnadsfritt lokalen, som rådman C.G. Kjerrström en gång hade låtit byggt vid Lilla Bergsgatan. Senare skänkte
makarna Beckman huset till sällskapet.

Bild från 1800-talet. Barnen vid Drottning Lovisas samlade.
Ur Leif Linus bildsamling

Ledningen för sällskapet skrev till drottning Lovisas
make, Karl den XV:s , om att drottningen
skulle bli skolans beskyddare. Och i samband med det bestämdes att dagen före hennes
kröning, den 3 maj 1860, skulle bli sällskapets högtidsdag. Drottningen tackade
ja och lämnade också kontanta bidrag. Undervisningen startade i augusti samma
år. Men misstron mot skolan från askersundarna var stor. Det fanns kritik mot
att det inte fanns någon redovisning om vad skolan sysslade med.

Bönemöten i skolan hölls också varje söndagsförmiddag
trots gudstjänsterna i stadskyrkan. Kyrkans ledning tyckte det var fel. Kritik
kom också mot att skolbarnen fick sitta inklämda mellan ”läsarkärringar”. Flera
protesterade också mot namnbytet från ”Fruntimmerskyddsföreningens skola” till ”Drottning Lovisas skola”. Några år senare upprördes folk över att en
herr Maurke visat en ”Konst –och figurteater” i societetssalongen vid
Sundsbrogatan. Både gamla och unga tog del av föreställningen med stort nöje.
Eleverna vid skolan blev inbjudna, men lärarinnan mamsell Bolin, förbjöd
eleverna att gå dit. Många av flickorna trotsade förbudet. Nu vände sig ilskan
istället mot mamsells Bolins hårda disciplin. En författare tog dock lärarinnan
i försvar genom en artikel i Askersunds-Tidning. Han skrev bland annat: ”att
alla beklagliga uttalanden ej skulle kunna nedslå den aktade lärarinnans mod eller
förlama hennes ädla
bemödande att utså den goda säden i de ungas hjärtan”.

Ledningen för skolan ordnade en fest för barnen 1869
i anledning av prinsessan Lovisas (en dotter till drottningen) giftermål med
kronprins Fredrik av Danmark. Eleverna hade stickat en fin matta till
drottningen som då vistades på Ulriksdals slott. Några elever fick också lämna över mattan.
Enligt tidningsartiklar ” blev hon glad” över gåvan. Vad skulle hon säga
annars…

Mamsell Bolin var lärare på skolan i 25 år, men på grund av dålig hälsa
lämnade hon sin tjänst 1885. Hon erhöll då av skolans räntemedel en mindre
årlig pension. År 1886 ombildades skolan till en vanlig småskola för flickor.
Det blev beslut om att skolan skulle drivas ihop med en annan skola som fanns i
Askersund, Högre Flickskolan. ”Drottning Lovias skola” hade också fått löfte om
ett samgående. På det viset skulle man få ta del av stadsbidraget. Men
ledningen för Högre Flickskolan höll inte sitt löfte. Det ledde till att skolan
vid Lilla Bergsgatan fick läggas ner efter att ha haft ekonomiska problem i
flera år. År 1928 antogs nya stadgar för sällskapet och då tog man också beslut
om att huset skulle användas till att
hjälpa sjuka och fattiga, och till andra
allmännyttiga ändamål. Efter 1934
skänkte stiftelsen ett ganska stort belopp till stadens Hemsysterfond.

Huset kom sedan att i Askersunds församlings ägo.
När hjälporganisationer upphörde blev det ofta församlingen som fick ta över.
1957 togs beslut om att sälja fastigheten.
Församlingen ville komma ifrån underhåll och andra utgifter för
fastigheten. Pengarna behövdes till underhåll av kyrkogårdarna. Fröknarna Gertrud
och Gerda Karlsson blev ägare Väduren 5. De sålde sedan till Edvin Eriksson 1968
för 43 000 kronor. Men då var det gamla huset inte i bästa skick. Edvin, rustade tillsammans med Reine och Eva.
Och som nämnts tog de över 1974.