2016-05-27

Åmmebergs
badplats stängs som en försiktighetsåtgärd och kommer därför inte vara öppen
sommaren 2016. Orsaken är att provtagningar visat att det på badplatsen finns
vasksand, som innehåller rester av metaller och är en restprodukt från tidigare
gruvverksamhet.

Eftersom
vasksand finns på badplatsen har Askersunds kommun beslutat att göra en
riskbedömning för badande vid badplatsen. Den kommer att genomföras efter
sommaren när ytterligare provtagningar gjorts och badplatsen stängs därför som
en ren försiktighetsåtgärd sommaren 2016.


Vi tror inte att det medför någon fara att bada på badplatsen, men eftersom de
preliminära provresultaten visar att det finns vasksand där som innehåller
metaller tar vi det säkra före det osäkra. Vi håller därför badplatsen stängd i
väntan på den riskbedömning som kommer göras efter sommaren, säger
kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S).

Det
är Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro som fått
uppdraget att göra riskbedömningen.


Vår samlade bedömning i dagsläget pekar inte mot att det finns någon anledning
att oroa sig för hälsoeffekter kopplat till bad vid Åmmebergs badplats, men i
det här fallet är det viktigt att man låter försiktighetsprincipen råda, säger
Katja Hagström på Arbets- och miljömedicin.

Det
var i början av maj 2016 som Structor Miljöteknik AB gjorde provtagningar på
Åmmebergs badplats för att undersöka om det finns vasksand på badplatsen.
Uppdraget kom från Askersunds kommun via Sydnärkes miljöförvaltning. Detta
eftersom de markundersökningar av vasksand som sedan tidigare pågår inom
området inte omfattade badplatsen. Resultaten är än så länge preliminära, men i
vasksand från det närliggande området finns halter av framförallt bly och zink,
men även arsenik och kadmium.

Ett informationsmöte om Åmmebergs badplats kommer
att hållas i Folkets hus i Åmmeberg måndagen den 30 maj klockan 18.30. Tidigare
i veckan gick ett informationsbrev ut till alla hushåll i Åmmeberg, samt till
sommarstugor i området.