Askersunds
kommun jobbar just nu med en organisationsöversyn. Ett långt ord men så
är namnet. Ärendet har varit ute på en remissrunda till de politiska partierna.
Det handlar både om de kommunala bolagen och nämndorganisationen.

Det finns förslag på att en ny nämnd bildas som ska
heta kultur-och tekniknämnd. Det betyder att tekniska nämnden försvinner. Något
som har diskuterats i åratal. Med sammanslagningen blir det en11-mannanämnd med
ett eget arbetsutskott. De båda nämnderna som är 9-mannanämnder har inte haft
det tidigare. Den nya nämnden tar över delar av nämndernas tidigare ansvar samt
uppgifter från kommunstyrelsen. En del
ärenden av mera strategisk karaktär
övergår till kommunstyrelsen från
tekniska nämnden.

Enligt vad jag erfarit innebär inte översynen några större
besparingar. Men det var väl inte meningen heller. Det handlar om att jobba
effektivare och på sikt göra besparingar. När det gäller att lägga ut kommunal verksamhet på egna bolag som varit mycket populärt är det inte så lätt längre.
Ändrad lagstiftningen på flera områden sätter stopp för sådant. Förändringarna
måste ske på annat sätt. Men det finns lösningar på sådant också som följer
lagen.

Lägger med några bilder i förhoppning om att de också ska gå att läsa.
Och så är jag alltid lite undrande över hur stort intresse för ärenden av det
här slaget som intresserar den stora allmänheten. Det är
lite kommunalt internt. Synpunkterna kommer om allmänheten börjar märka
skillnader i verksamheterna. Och till slut handlar ändå allt om skattepengar.