2013-12-23

Pressmeddelande
från Askersunds kommun

Detaljplanen
för Kunskaps- och kulturcentrum är klar

Planen
fastställdes i kommunfullmäktige 25 november och har nu vunnit laga kraft, då
inga
överklaganden har inkommit.

Kunskaps- och kulturcentrum omfattar
ett helt kvarter och kommer att byggas i Strandparken i Askersunds centrala delar.
Skola med årskurserna 6-9, särskola, fritidsgård, musikskola,storkök och skolrestaurang,
bibliotek med skolbibliotek, café, multisal för 500 sittande med digitalbio och möjlighet till
teater- och musikföreställningar samt lokaler som föreningslivet kan nyttja utanför skoltid är de
främsta funktionerna som kommer att inrymmas i kvarteret.

I och med att vi nu har en
gällande detaljplan kan arbetet med byggnationen av Kunskapsoch kulturcentrum starta.

Projektering av byggnaden har
skett parallellt med planarbetet för att spara tid. Nästa steg är att upphandla själva
byggentreprenaden. Bygglov söks i början av 2014 och byggstart är planerad till våren samma år.

Per Eriksson (S),
kommunstyrelsens ordförande:

– Efter många
års arbete med detta projekt känns det fantastiskt bra att vi har en laga
kraftvunnen
detaljplan som möjliggör bygget. Kvarteret kommer att innehålla många
funktioner som
våra invånare och besökare har nytta av. Det känns också bra att äntligen få
erbjuda elever
och personal i skolan nya lokaler.

Madeleine Andersson, kommunchef:

– Nu startar
arbetet med upphandling av byggnationen och vi planerar för byggstart innan
sommaren 2014.
En detaljprojektering av inventarier kommer också att inledas när vi har den
slutgiltiga
tidplanen klar. Vi ser även fram emot att kunna publicera illustrationer av
byggnaden i
samband med att ansökan om bygglov lämnas in.