Ove!

Rätt tänkt och skrivet i bloggen om Gårdsjöområdet. Ungefär samma ord och argument har jag redan använt (tidigt i våras)i ett förslag som jag vill ska ingå i kommande översiktsplan för Askersunds kommun. Moderaterna och Kristdemokraterna i Askersunds kommun har i ett gemensamt yttrande till planerarna accepterat detta och enats om följande text:

1.1 Gårdsjöområdet ligger nära befintlig infrastruktur, t ex skolvägar, gator, vatten och avlopp och är det område som bör komma i första hand för fortsatt utbyggnad. Området ligger nära Gårdsjön med möjliga badplatser. Bra G/C-vägar till ridhus och andra mål. Bra exponering mot SV. Blandat åker och skog. Nära grönområden i öster. Viss förtätning kan även göras SO om Väderkvarnsbacken. Området är lämpligt för barnfamiljer i blandad bebyggelse (hyresrätt och enbostadshus).

Utbyggnadshorisont: Genomförandestart snarast om totalkalkylen visar OK.

Nära Askersunds tätort föreslås alternativen Gårdsjö, Nordhammar och Edö. Nya och jämförande kalkyler bör göras på dessa före beslut om val av huvudalternativ.

Ibland ligger en del politiker om inte före så åtminstone parallellt med Oves blogg…

Eric Englund